Հայերը Հյուսիսային Կովկասում – 1918-1920 ԹԹ.

Հայերը Հյուսիսային Կովկասում 1918-1920 թթ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ, ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

 ՄԻՆԱՍՅԱՆ ՍՄԲԱՏ ԱԼԲԵՐՏԻ

ԵՐԵՎԱՆ, ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ, 2016

Հայերը Հյուսիսային Կովկասում 1918-1920 ԹԹ.
Հայերը Հյուսիսային Կովկասում 1918-1920 ԹԹ.

Գիրքը կարող եք բեռնել` սեղմելով հղումին Հայերը Հյուսիսային Կովկասում 1918-1920 թթ.

To read PDF version of the book please click on the cover image or use this link Armenians In The North Caucasus 1918-1920

Գրքի PDF տարբերակի կամ նյութերի ամբողջական կամ մասնակի տեղադրում այլ ինտերնետ կայքերում արգվելած է:

Reproduction in full or in part is prohibited

Աշխատությունը նվիրված է 1918-1920 թթ. Հյուսիսային Կովկասի տե­­­ղացի և գաղթական հայության պատ­մութ­յանը: Ներկայացվում է 1918թ. թուրքական արշավանքի հետևանքով Անդրկով­կասից հայության գաղթը Հյուսիսային Կովկաս, նրանց թվա­քա­նակը և դրությունը: Լուսաբանվում է երկրամասի խորհրդային և ոչ խորհրդային իշխանությունների վերաբերմունքը և քաղաքա­կա­նութ­յունը երկրամասի տեղացի, գաղթական և ռազմագերի հայերի նկատ­մամբ: Ուսումնասիրվել է Հյուսիսային Կովկասում և առհասարակ Ռուսաստանի հարավում իրենց գործունեությունը ծավալած ՀՀ դիվա­նա­գիտական և հյուպատոսական կառույցների, ինչպես նաև երկրա­մա­սում գործող հայկական կազմակերպությունների պատմությունը: Աշխա­տանքում լուսաբանվում է նաև 1919-1920 թթ. Հյուսիսային Կով­կա­սում ապաստանած հայ գաղթականների և ռազմագերիների հայրե­նա­դարձության պատմությունը:

Աշխատությունը նախատեսված է պատմաբանների, միջազ­գայ­նա­գետների, քաղաքագետների և ընթերցող լայն շրջանակների համար:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌԱՋԱԲԱՆ

ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ. 1918Թ. ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԱՐՇԱՎԱՆՔԸ ԵՎ ՀԱՅԵՐԻ ԳԱՂԹԸ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍ
1.1 Հյուսիսային Կովկասում հայերի թվաքանակը և դրությունը թուրքական զորքերի Անդրկովկաս ներխուժելու նախօրեին
1.2 1918 թ. թուրքական զորքերի արշավանքը Անդրկովկաս և հայ գաղթականների տեղաշարժը Հյուսիսային Կովկաս

ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՏԵՂԱՇԱՐԺԸ
2.1 Ռուսաստանի հարավի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների դիրքորոշումը երկրամասի հայության նկատմամբ և հայկական կազմակերպությունների գործունեության աշխուժացումը
2.2 Հայրենադարձությունը (1918թ. նոյեմբեր – 1919թ. դեկտեմբեր)
2.3 Երկրամասում բնակվող և ապաստանած հայության զորակոչի խնդիրը ու հայրենադարձությունը (1920թ. հունվար-մարտ)

ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ. ԳԱՂԹԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍՏԱՏՎԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ
3.1 Իրադրությունը Հյուսիսային Կովկասի հայկական գաղթավայրերում խորհրդային իշխանության առաջին ամիսներին
3.2 Հայ գաղթականների հայրենադարձության հետագա ընթացքը

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *